ASOCIATIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMANIA

29.01.2020, 15:03
ONG-2010-173
ASOCIATIE
APHR
2010

Managerul organizatiei

Dl. PITARU VASILE BOGDAN
PRESEDINTE

Tipul organizatiei

Organizatii neguvernamentale

Date de contact

Dl. PITARU VASILE BOGDAN
PRESEDINTE
-
-
Iasi
iasi


Alte informatii

ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMÂNIA A.P.H.R.
este o organizaţie neguvernamentală, obştească, apolitică, este persoană juridică de drept privat,
autonomă, cu caracter social-cultural, educativ, sportiv şi umanitar, de interes general, de utilitate
publică, cu durata nedeterminată, care promovează permanent principiile deplinei libertăţi şi democraţii. Primeşte sprijinul în desfăşurarea activităţii din partea autorităţilor centrale şi locale ale puterii şi administraţiei de stat, precum şi al unor persoane fizice şi juridice.

ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMÂNIA A.P.H.R. funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la Asociaţii şi Fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 39 / 31.01.2000, modificată şi completată prin Legea nr. 246 din 18 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 656 din 25 iulie 2005.

ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMÂNIA A.P.H.R. cu sediul social in Iasi, str. Piata Unirii, nr 5, bloc B12, scara B, parter, relații telefon fix & fax 0332-730.411, telefon mobil 0770.760.331, e-mail: aphr.office@gmail.com, www.aphr-iasi.org,
Facebook http://facebook.com/asociatiaaphr

ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMÂNIA A.P.H.R. funcționează în baza Hotărârii Judecătoreşti nr. 34236 din data de 02.02.2010, și a Certificatului de Înscriere al Asociației la grefa Judecătoriei Iasi sub nr 27./A/16.02.2010 având Cod Unic de Înregistrare Fiscală C.I.F. 26553489, eliberat de D.G.F.P.J. IASI, înregistrată în Registrul Național de pe lângă Ministerul Justiției sub nr. 9422/A/2010, Operator de date cu caracter personal sub nr. 17437

ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMÂNIA A.P.H.R este acreditată ca furnizor de servicii sociale prin Deciziile Comisiei de Acreditare a furnizorilor de servicii sociale a judeţului Iaşi.

ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMÂNIA A.P.H.R. funcţionează după următoarele principii:
(1) In baza Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, așa cum a fost modificată și completată prin OUG 14/2007, sub îndrumarea metodologică a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap.
(2) Promovează, respectă şi garantează drepturile persoanei cu dizabilități, stabilite în concordanţă cu prevederile Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1966, ratificată prin Legea nr. 74/1999, precum și cu celelalte acte interne și internaționale în
materie la care România este parte, privitoare la protecția socială și integrarea socio-profesională
a persoanelor cu dizabilități, la sprijinirea tratării, reabilitarii si creşterii calităţii vieţii acestora.

Obiective si misiuni

SCOP UMANITAR : ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMÂNIA
A.P.H.R are ca principal scop crearea unui cadru organizat în care persoanele cu handicap
indiferent de handicapul acestora, ca şi familiile lor, să-şi poată exprima dezideratele, să fie
sprijinite în obţinerea drepturilor cetăţenesti generale şi specifice.
SCOP EDUCATIV : ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMÂNIA
A.P.H.R. sprijină şi dezvoltă unităţi şcolare, centre de pregătire culturală, sportivă, educativă şi
profesională, asigurând cadrul organizatoric, personalul de specialitate şi asistenţă în domeniu
pentru persoanele cu handicap - membri ai asociaţiei şi familiilor acestora, dacă este cazul.
SCOP SOCIAL : ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMÂNIA
este organizaţia în care se sintetizează toate problemele sociale cu care se confruntă pe de o parte,
persoanele cu handicap în încercarea de a trăi normal şi de a se integra firesc în societate, iar pe
de altă parte, de a realiza normele morale şi cerinţele legale interne şi europene la care trebuie să răspundă societatea, în ansamblul ei, pentru ca persoanele cu handicap să se bucure de şanse egale şi să participe, pe măsura potenţialului uman pe care-l au, la dezvoltarea societăţii din România.
ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMÂNIA A.P.H.R. va participa la dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de asistență socială pentru persoanelor cu handicap, centrate pe nevoile sociale individuale, familiale sau de grup (copii, familii sarace, persoane cu nevoi speciale, persoane în vârstă, tineri, minorități, refugiați, persoane abuzate, persoane traficate, etc.), în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență, prezervării autonomiei și protecției persoanei, prevenirii marginalizării și excluziunii sociale, promovării incluziunii sociale și creșterii calitații vieții.
ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMÂNIA A.P.H.R. va dezvolta
programe de promovare și apărare a drepturilor și libertăților omului, de sporire a cunoașterii și participării civice.
ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMÂNIA A.P.H.R. va dezvolta
programe de servicii de asistență sociale destinate nevoilor de dezvoltare a persoanelor cu handicap.
SCOP ECONOMIC : ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMÂNIA
A.P.H.R îşi propune să folosească toate mijloacele permise de lege pentru a contribui la sporirea fondurilor financiare proprii destinate programelor sociale şi umanitare, dar şi să-i sprijine pe
membrii săi în acţiunile individuale de ocupare a unor locuri de muncă potrivit pregătirii şi
calităţilor fiecăruia, în condiţii de retribuire corespunzătoare, pentru a reuşi în iniţiative private
proprii sau în asociere cu terţi şi pentru a beneficia de acele drepturi prevăzute de lege şi de
convenţiile europene la care România este parte.
SCOP DE REGLEMENTARE: ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMÂNIA A.P.H.R. sintetizează toate normele legale interne şi internaţionale care sunt incidente cu problemele membrilor săi şi în raport cu evoluţia societăţii, cu necesităţile de viaţă care apar în diferite etape, elaborează proiecte de acte normative pe care le promovează prin ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMÂNIA A.P.H.R., prin autorităţile competente, face propuneri de modificare a normelor existente, participă la dezbaterea publică a proiectelor de legi de interes pentru persoanelor cu handicap şi elaborează norme interne pentru asigurarea unui cadru organizat de activitate în cadrul asociaţiei.

SCOP DE REPREZENTARE ŞI PROMOVARE : ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMÂNIA A.P.H.R. este organizaţie care reprezintă pe membri săi în raport
cu autorităţile locale şi centrale, cu celelalte organizaţii nonguvernamentale, cu agenţii economici,
cu unităţile culturale, sportive, de învăţământ şi, în general, cu terţii, atât în ţară, cât şi în străinătate.

Nivele de interes

  • national

Domenii de interes

  • Agricultura
  • Ajutor umanitar
  • Educatie
  • Egalitate de sanse
  • Sanatate publica
  • Tineret
  • Transporturi

Activitati de lobby si advocacy in anul precedent

SCOP DE REPREZENTARE ŞI PROMOVARE : ASOCIAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP DIN ROMÂNIA A.P.H.R. este organizaţie care reprezintă pe membri săi în raport
cu autorităţile locale şi centrale, cu celelalte organizaţii nonguvernamentale, cu agenţii economici,
cu unităţile culturale, sportive, de învăţământ şi, în general, cu terţii, atât în ţară, cât şi în străinătate.

 

ue.png“Acţiunile întreprinse de Uniunea Europeană au un impact asupra vieţilor a milioane de europeni. Deciziile care îi afectează trebuie luate într-un mod cât mai transparent.” ec.europa.eu


Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD) a lansat cel de-al doilea volum din seria studiilor sale despre procesul de lobby: Lobbyists, Governments and Public Trust, Volume 2 - Promoting Integrity through Self-regulation

Volumul analizeaza reglementarea si autoreglementarea activitatilor de lobby si exploreaza diverse optiuni pentru consolidarea transparentei si responsabilitatii in acest tip de activitate. Click aici pentru achizitionarea acestui volum.